strzalka
  strzalka  Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Dział I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem serwisu internetowego, działającego pod adresem www.robod.pl (zwanego dalej również „sklepem internetowym" lub „sklepem internetowym Robod SA") jest firma Robod SA z siedzibą w Gdańsku (zwana dalej również „Spółką"), ul. Trakt św. Wojciecha 223/225; NIP: 583-25-63-839; REGON 191674888; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 000073498 o kapitale zakładowym w wysokości 5 573 200 zł. Adres e-mail: sklep@robod.pl. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy.

2. Zamówienia w sklepie internetowym mogą składać:

a. osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i są zameldowane na pobyt stały na terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

b. osoby prawne, posiadające siedzibę na terytorium Polski.

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

- Kliencie - należy przez to rozumieć podmioty wskazane w Dziale I pkt. 2, lit. a. i b. niniejszego Regulaminu, które zawarły lub mają zamiar zawarcia ze Spółką umowy o sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego

- Konsumencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną nie nabywającą towarów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Dział II. Oferta

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet, do którego link mieści się pod adresem: www.robod.pl. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż odzieży,, środków ochrony indywidualnej, artykułów BHP oraz artykułów utrzymania ruchu (narzędzia, części zamienne,itd.) których spis wraz z podaniem ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu. Przy wskazaniu cen zostały zawarte ich wartości netto jak i brutto (zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami) w złotych polskich. Do korzystania ze sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta e-mail.

2. Zawartość sklepu internetowego Robod SA stanowi informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66¹ Kodeksu Cywilnego. Stanowi jedynie zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego

3. Dowodem zakupu w sklepie Robod SA jest faktura VAT/paragon, która może być wystawiona na firmę lub na osobę fizyczną - w zależności od tego, jakie dane zostały wpisane przy składaniu zamówienia.

Dział III. Rejestracja

1. W celu dokonania zakupów w sklepie internetowym ROBOD SA należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez uzupełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*).

2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego nie zobowiązuje do realizacji zakupów. Upoważnia natomiast do zapoznania się z cenami, a także otrzymywania bieżących informacji o nowościach i promocjach oferowanych przez sklep.

Dział IV. Logowanie

1. W celu złożenia zamówienia należy zalogować się poprzez podanie hasła dostępu oraz loginu wskazanego podczas rejestracji.

2. W przypadku utraty hasła dostępu i loginu, należy w zakładce „Zaloguj" wybrać opcję „Przypomnij hasło" oraz wpisać adres e-mail, który został podany podczas rejestracji. Hasło dostępu oraz login zostaną przesłane na podany adres e-mail.

3. Klient jest zobowiązany do nie przekazywania hasła dostępu i loginu do sklepu internetowego osobom trzecim. Robod SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta, związane z przekazaniem przez niego powyższych danych osobom trzecim.

Dział V. Zamówienia

1. Zamówienia w sklepie internetowym składać można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, korzystając z witryny internetowej www.robod.pl , po uprzednim zalogowaniu Klienta. Do złożenia zamówienia niezbędne jest uprzednie zaznaczenie przez Klienta:

a. pola oznaczającego potwierdzenie przez Klienta, iż wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty,

b. pola oznaczającego potwierdzenie zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu przez Klienta,

c. pola oznaczającego potwierdzenie zapoznania się przez Klienta z głównymi cechami zamówionego towaru oraz z łączną ceną sprzedaży zamówionego towaru wraz z wymaganymi kosztami

2. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 11.00, w soboty, w niedziele oraz w święta ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail zamówienie zostanie anulowane.

Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia oraz dane zamawiającego telefonicznie i drogą internetową w ciągu trzech dni roboczych od daty jego otrzymania.

4. Aktualne ceny dotyczące zamawianych towarów potwierdzane są drogą elektroniczną przez administratora sklepu.

5. W przypadku, gdyby cena za dany towar na stronie sklepu internetowego różniła się od ceny przesłanej drogą elektroniczną, Zamawiający ma prawo do anulowania części lub całego zamówienia, w terminie 24 godzin. Brak anulowania oznacza akceptację zmówienia.

6. Zamówienie złożone drogą elektroniczną zostanie dostarczone do Klienta do 15 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury lub paragonu, kontaktując się z administratorem sklepu.

8. W przypadku niemożliwości zweryfikowania rzetelności złożonego zamówienia, firma Robod SA zastrzega sobie możliwość odmówienia realizacji zamówienia.

9. Anulowanie złożonego zamówienie możliwe jest jedynie telefonicznie poprzez kontakt z administratorem sklepu pod nr tel.: 606 213 166 oraz przesłanie drogą internetową oświadczenia o rezygnacji z zamówienia na adres: sklep@robod.pl

10. Anulowanie zamówienia nie jest możliwe w sytuacji, gdy towar został wysłany już do Klienta lub dotyczy on odzieży oznakowanej (nadrukiem, haftem itp.) lub nietypowej (np. szytej na miarę lub w nietypowych kolorach).

Dział VI. Warunki dostawy

1. Towar dostarczany jest wraz z wymaganym dowodem zakupu (faktura VAT/paragon), który jest dołączony do przesyłki na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

2. Koszty transportu i spedycji dotyczą dostaw wyłącznie na terenie Polski i są zgodne z poniższą tabelą:

  1. Wartość zamówienia Kwota netto [zł] Kwota brutto [zł] Uwagi
   0.00- 749.99 zł netto 18.00 22.14  
   750.00 - 1499.99 zł netto 24.60 30.26  
   1500.00 zł netto i więcej 0.00 0.00 Koszty transportu i spedycji pokrywa firma Robod SA
   Dla określonych kategorii towarów na życzenie klienta dostawa może zostać zrealizowana szybciej, pod warunkiem poniesienia dodatkowych kosztów ustalanych indywidualnie z klientem dla danego zamówienia.

 

3. Koszty transportu i spedycji są doliczane do łącznej kwoty do zapłaty, w wysokości zależnej od wartości netto zamówienia, zgodnie z tabelą z punktu 2.

4. Zamówiony towar jest wysyłany firmą kurierską. Nie wysyłamy towaru Pocztą Polską.

5. Sklep nie prowadzi dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Podczas odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone i czy jego stan nie budzi zastrzeżeń. Paczka powinna być oklejona taśmami firmowymi Robod SA i taśmy te nie powinny być uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uchybień bądź braków w dostawie (ilość otrzymanego towaru nie jest zgodna z ilością podaną na dowodzie zakupu), Kupujący powinien spisać z pracownikiem firmy kurierskiej protokół szkody, który będzie zawierał: datę, godzinę doręczenia, opis uszkodzeń lub braków, podpis kuriera i osoby odbierającej. Protokół należy przesłać niezwłocznie do siedziby sklepu internetowego Robod SA oraz skontaktować się z administratorem sklepu (tel. 606 213 166). Protokół z dostawy

7. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności. Kupujący może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia.

8. Na Spółce ciąży obowiązek dostarczenia Klientowi zamówionego towaru niezawierającego wad w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Dział VII. Płatności

1. Płatności dotyczące zamówionych towarów mogą być dokonywane w następującej formie:

a. Gotówka, przy odbiorze towaru (u kuriera dostarczającego przesyłkę za pobraniem).

b. Przedpłata na konto bankowe sklepu internetowego ROBOD SA w: BRE Bank S.A. O/Gdańsk Nr 16 1140 1065 0000 3885 1300 1001. W tytule przelewu prosimy o powołanie się na numer zamówienia i datę jego złożenia.

c. Przelew z odroczonym terminem płatności (nr konta bankowego: BRE Bank S.A. O/Gdańsk Nr 16 1140 1065 0000 3885 1300 1001) - tylko dla Klientów, którym firma Robod SA wcześniej potwierdziła możliwość zapłaty przelewem o odroczonym terminie płatności.

2. Przed pierwszą realizacją zamówienia z odroczonym terminem płatności konieczne jest przesłanie faksem lub drogą pocztową kopii:

a. Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

b. Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.

c. Decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

3. W przypadku odzieży oznakowanej (nadrukiem, haftem itp.) lub nietypowej (np. szytej na miarę lub w nietypowych kolorach) Klient zobowiązany jest do wniesienia przedpłaty w pełnej wartości zamówienia.

Dział VIII. Zwrot zakupionego towaru

1. Z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego Działu Klientowi będącemu konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Spółką za pośrednictwem sklepu internetowego, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez Klienta w drodze przesłania Spółce oświadczenia o stosownej treści. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Spółki przed upływem tego terminu.

2. W przypadku skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z prawa odstąpienia, o którym mowa w pkt 1 niniejszego Działu, Klientowi przysługuje zwrot wszystkich dokonanych w związku z zakupionym towarem płatności, w tym kosztów dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Klienta innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru w ramach złożenia zamówienia. Klient ponosi jednakże bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

3. Spółka dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że Klient ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastapi wcześniej.

4. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa pkt 1 niniejszego Działu, na formularzu określonym w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), stanowiącym załącznik nr 2 do w/w ustawy, lub na formularzu załączonym do niniejszego Regulaminu (jako załącznik nr 1, dostępny pod adresem www.robod.pl), jak również w inny sposób spełniający wymogi zawarte w w/w ustawie.

5. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego Działu, nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem, w następujących przypadkach:

a. gdy zamówiony towar stanowi rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Klienta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. gdy zamówiony towar stanowi rzecz ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia,

c. gdy zamówiony towar stanowi rzecz dostarczaną w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Spółce nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. W przypadku skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z prawa odstąpienia, o którym mowa w pkt 1 niniejszego Działu, Klient ten ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tego towaru. W takie sytuacji Spółka dokona na rzecz Klienta zwrotu kwoty odpowiadającej zmniejszonej wartości zwróconego towaru,

8. W przypadku Klientów niebędących konsumentami, nie mają oni prawa odstąpienia od umowy na podstawie niniejszego działu, zaś zwrot lub wymiana zakupionego towaru możliwe są jedynie w przypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące rękojmi.

Dział IX. Reklamacje i gwarancje

1. Jeżeli w otrzymanym towarze zostaną stwierdzone wady ukryte, przed odesłaniem tego towaru, należy skontaktować się z administratorem sklepu, w celu ustalenia szczegółów (tel. 606 213 166) oraz przesłać pisemne zgłoszenie reklamacji na adres: Trakt św. Wojciecha 223/225, 80-017 Gdańsk, Zgłoszenie reklamacji

2. Reklamacji nie podlegają m.in.:

a. Towary, w których następuje naturalne zużycie - gdy reklamacja dotyczy takiego zużycia,

b. Towary posiadające wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (np. rozdarcia, przecięcia itp.) oraz powstałe z braku lub niewłaściwej konserwacji.

c. Subiektywne odczucie o brak wygody lub komfortu kupionych towarów (m.in. obuwia, odzieży, rękawic, półmasek i masek itp.).

4. W przypadku, gdy w stosunku do zakupionego towary Spółka nie złożyła oświadczenia gwarancyjnego uznaje się, że podlega on wyłącznie 2- letniej rękojmi, której bieg rozpoczyna się od dnia wydania towaru Klientowi. W sytuacji dotyczącej towaru zakupionego przez konsumenta zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy, dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących konsumentowi.

5. Reklamowany towar powinien być czysty, suchy i wywietrzony. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby ROBOD SA.

7. Podczas informowania o decyzji odnośnie złożonej reklamacji, administrator sklepu ustali sposób i miejsce odesłania towaru poreklamacyjnego.

8. W przypadku negatywnego dla Klienta wyniku procedury reklamacyjnej, Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu do właściwego sądu konsumenckiego lub innego sądu polubownego. Dla skutecznego rozpatrzenia sprawy przez sąd konsumencki lub inny sąd polubowny niezbędna jest każdorazowa zgoda Spółki.

9. Spółka niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem.

DRUK REKLAMCJI

Dział X. Uwagi końcowe.

1. Każdorazowa zmiana niniejszego regulaminu, jak i zmiany w ofercie sklepu internetowego, zawarte w nim informacje, opisy, ceny oraz zdjęcia zostaną uwidocznione na stronie internetowej sklepu. Kolejne zamówienie będzie mogło być dokonane w przypadku ich zaakceptowania przez Klienta.

2. Spory wynikające z realizacji zamówienia poprzez sklep internetowy, pomiędzy Klientem, a firmą Robod SA, strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia polubownie. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu będzie miało miejsce we włąściwym miejscowo Sądzie Powszechnym.

3. Koszty wynikające z posługiwania się przez Klienta środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z siecią Internet, koszty połączeń telefonicznych) w celu przeglądania i korzystania ze sklepu internetowego lub dokonywania reklamacji, ponosi Klient - zgodnie z cennikami dostawców, z usług których korzysta.

Dział XI. Ochrona danych osobowych:

Akceptując postanowienia Regulaminu klient dobrowolnie wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora ROBOD SA z siedzibą w Gdańsku, Trakt św. Wojciecha 223/225, 80-017 Gdańsk , do celów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08 1997 roku (tj. DZU. 2002r. Nr 101 poz. 926). Klient ma prawo dostępu, jak również poprawiania treści danych osobowych.

 

ROBOD SA

ul. Trakt Św. Wojciecha 223/225

80-017 Gdańsk, Polska

tel. 606 213 166

e-mail: sklep@robod.pl

 

NIP: 583-25-63-839

Kapitał zakładowy: 5 573 200 PLN

Kapitał zakładowy wpłacony: 5 573 200 PLN

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VII wydział gospodarczy KRS 0000073498

 

 

Drukuj